عارف(بگذر ز من ای آشنا)

 

 

 

 

 

A

بگذر ز من ای آشنا چون از تو من دیگر گذشتم

 

دیگر تو هم بیگانه شو چون دیگران با سرگذشتم

 

 

 

 

 

میخواهم عشقت در دل بمیرد

 

میخواهم تا دیگر در سر  یادت پایان گیرد

A

 

 

 

 

 

 

 

 

هر عشقی میمیرد خاموشی میگیرد

 

عشق تو نمیمیرد

B

 

 

 

 

باور کن بعد از تو دیگری در قلبم

 

جایت را نمیگیرد

B3