ابی(وقتی که من عاشق می شم)

 

 

 

 

 

 

وقتی که من عاشق می شم

 

دنیا برام رنگ دیگس

 

 

 

 

 

صبح خروس خونش برام

 

انگار یه آهنگ دیگس

A

 

 

 

 

وقتی که من عاشق می شم

 

ترانه ها عاشق ترن

 

 

 

 

 

گلواژه های شعر من

 

رنگ گلها رو میبرن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عشق واسه من یه معجزس

 

تو لحظه های بی امید

 

 

 

 

 

تو صبح سردم

 

مثل طلوع خورشید

 

 

 

 

 

فصل شکوفایی شعر

 

تو باغ احساس منه

 

 

 

 

 

ناجی قلبم

 

عشق بدون تردید

=

 

 

 

A

 

 

 

=