گوگوش(در پی آهوی عشق)

 

 

Cm#                  G#           Cm#

 

                 B     A             G#

 

در پی آهوی عشق صیاد آواره شدم

 

تا کجا باید دوید یا رب بیچاره شدم

 

Cm#                  G#           Cm#

 

                 B     A             G#

 

من عقابم شاهپر قله نشین بی شکست

 

ریشخند بچه آهویی به یک باره شدم

 

 

 

 

 

Fm#      Cm#          Fm#       Cm#

 

Fm#      Cm#          Fm#       Cm#

 

بال من بی سایه شد از بس که افتادم به خاک

 

کنج خانه مرده بی پرواز و بی خانه شدم

 

 

 

 

 

Fm#      Cm#          Fm#       Cm#

 

Fm#      Cm#          Fm#       Cm#

 

من که از سیپاره قرآن نخواندم یک کلام

 

پر پر عشقم چنان کردی که سی پاره شدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 C7#                 Fm#   

Cm#

Gm#                            Cm#

 

صد هزار رحمت به تیر نا صواب دشمنم

 

اندکی مرحم مداوا می کند زخم تنم

 

                 C7#                 Fm#   

Cm#

Gm#                            Cm#

 

تیر بی انصاف عشق تو نشست به قلب من

 

کارگر نیست هر چه مرحم من به این زخم می زنم

 

Gm#                                       Cm#

Gm#

        G7#

 

این حواس و هوش من با تو چه آسان می رود

 

پا به پای سایه ات عمرم شتابان می رود