سیاوش قمیشی(منم روی زمین تنها ترین خاک خدا)

 

 

 

 

 

 

منم روی زمین تنها ترین خاک خدا

 

همه تنم در حسرت یه جای پا

 

 

 

 

 

جزیره ام جزیره ای که همیشه تو غربتم

 

تنهام نذار ای رهگذر من تشنه محبتم

 

 

 

 

 

تو ندیدی چه غریبه جزیره

 

یه خاک توی آب اسیره

A

 

 

 

 

همیشه تو هراس مرگه

 

که روزی زیر آب نمیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منم تنها ترین جزیره روی زمین

 

تو میدونی درد منو غربت نشین

 

 

 

 

 

جزیره ای پا بسته ام شده بنبست دنیای من

 

ای رهگذر از بی کسی شده مسموم هوای من

A

 

 

 

 

 

 

 

3

که روزی زیر آب نمیره