سیاوش قمیشی(سرما زده و سوزه و پاییز فراری)

 

 

Dm                      Gm     A

 

                        A#               A

 

سرما زده و سوزه و پاییز فراری

A2

در حسرت روزای بهاری بغ کرده قناری

 

                              Gm

 

       Dm      A

 

اجاق خونه میسوزه و سرده

 

ببین سرما چه کرده

 

    C                           A#                A

 

 

 

ایوای از اون روزی که گردونه به کام ما نگرده

 

 

 

                           A#

 

  C        A#                          A

 

یخ بسته گل گلدونا ای داد

 

طوفان طبیعت رو ببین کرده چه بیداد

 

C                               Dm

 

                  C      Dm

 

برگی دیگه نیست روی درختا

 

سرماست فقط میون حرفا

 

C                           C

 

            C             Dm

 

هر چی که بوده توی طبیعت

 

قایم کرده یکی میون برفا

a2

 

 

 

A2