احمد رضا نبی زاده


ببندم شال و میپوشم قدک را

هیزم نیمه نیمه

واسه من گل نفرست